tel.: +421 907 038 763

Obchodné podmienky – ZASIELATEĽ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY ZASIELATEĽA

spoločnosti DOPRAVIA, s.r.o., so sídlom Partizánska 2886/2038 61 Vrútky,

Slovenská republika, IČO: 46 367 063

Článok I – Základné ustanovenia

(1) Tieto všeobecné obchodné podmienky Zasielateľa (ďalej len „VOP Zasielateľa“) vydáva spoločnosť DOPRAVIAs.r.o. s cieľom úpravy práv a povinností zmluvných strán zasielateľskej zmluvy (ďalej len „zasielateľská zmluva“), ktorú uzatvára spoločnosť DOPRAVIA, s.r.o., so sídlom Partizánska 2886/2038 61 Vrútky,Slovenská republika, IČO: 46 367 063, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, v oddieli Sro, vložka č. 55464/L (ďalej len „Zasielateľ“) a fyzická osoba, právnická osoba a ďalšie subjekty práva, ktoré sú podnikateľmi (ďalej ako „Príkazca“). Príkazca pri uzatváraní a uskutočňovaní zasielateľskej zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Predmetom zasielateľskej zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán vznikajúcich pri obstaraní prepravy zásielky. Zasielateľ na účely celých týchto VOP Zasielateľa sa rozumie aj ako Sprostredkovateľ služby (prepravy). Zasielateľská zmluva na účely celých týchto VOP Zasielateľa sa rozumie aj ako zmluva o sprostredkovaní služby (prepravy).

(2) Prepravou zásielky sa rozumie buď vnútroštátna preprava zásielky alebo medzinárodná preprava zásielky.Vnútroštátnou prepravou zásielky sa rozumie preprava zásielky ak miesto prevzatia zásielky a predpokladané miesto jej dodania (ďalej len „miesto určenia“) ležia v jednom štáte.Medzinárodnou prepravou zásielky sa rozumie preprava zásielky ak miesto prevzatia zásielky a miesto určenia ležia vo dvoch rôznych štátoch. 

(3) Zasielateľskou zmluvou sa Zasielateľ zaväzuje Príkazcovi, že obstará prepravu zásielky z určitého miesta (miesto určenia) do určitého iného miesta (miesto určenia) a Príkazca sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu.

(4) Tieto VOP Zasielateľa sú neoddeliteľnou súčasťou zasielateľskej zmluvy uzatvorenej medzi Zasielateľom a Príkazcom (ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“). Odchylné ustanovenia zasielateľskej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP Zasielateľa. Akékoľvek odchýlky od týchto VOP Zasielateľa musia byť medzi zmluvnými stranami dohodnuté písomnou formou, inak sú neplatné.

(5Právne vzťahy založené zasielateľskou zmluvou sa riadia zákonom č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a to najmä dielom XIII, Zasielateľská zmluvaprípadne dielom XVII Zmluvy o sprostredkovaní, znením ostatných právnych predpisov Slovenskej republiky a týmito VOP Zasielateľa, ako i Všeobecnými zasielateľskými podmienkami Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky. V prípade rozporu ustanovení Všeobecných zasielateľských podmienok Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky a VOP Zasielateľa, majú ustanovenia týchto VOP Zasielateľa prednosť pred ustanoveniami Všeobecných zasielateľských podmienok Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky.

(6Príkazca je povinný sa pred uzatvorením zasielateľskej zmluvy oboznámiť s VOP Zasielateľa. Tieto VOP Zasielateľa platia pre všetky zmluvné vzťahy medzi Zasielateľom a Príkazcom, týkajúce sa obstarania prepravy zásielky a to od okamihu uzatvorenia zasielateľskej zmluvy až do okamihu úplného splnenia všetkých záväzkov, ktoré pre Zmluvné strany z uzatvorenej zasielateľskej zmluvy vyplývajúalebo s ňou inak súvisia. Uzatvorením zasielateľskej zmluvy je Príkazca viazaný týmito VOP Zasielateľa a vyjadruje s nimi svoj súhlas. Súhlas s týmito VOP Zasielateľa je možné vyjadriť aj iným spôsobom a to najmä prostredníctvom elektronickej komunikácie medzi Zmluvnými stranami.

(7) Po akceptácii týchto VOP Zasielateľa sa všetky právne vzťahy medzi zmluvnými stranami budú do budúcnosti riadiť týmito VOP Zasielateľa a to až do času, kým jedna zo zmluvných strán písomne neoznámi druhej zmluvnej strane, že už nechce byť ďalej viazaná VOP Zasielateľa. Účinky oznámenia nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia.

(8) Obchodné podmienky Príkazcu platia iba v prípade, že Zasielateľ výslovne, v písomnej forme v zasielateľskej zmluve akceptoval, že obchodné podmienky Príkazcu majú prednosť pred znením VOP Zasielateľa. V opačnom prípade majú VOP Zasielateľa prednosť pred znením obchodných podmienok Príkazcu.

(9Zasielateľ je oprávnený VOP Zasielateľa priebežne aktualizovať alebo zmeniť. Všetky zmeny, doplnky prípadne Úplné znenie aktualizovaných VOP Zasielateľavždy vydá Zasielateľ v písomnej forme a vhodným spôsobom zverejní na svojom webovom sídle.

(10) V prípade neplatnosti ktoréhokoľvek ustanovenia VOP Zasielateľa alebo zasielateľskej zmluvy nie sú neplatnosťou dotknuté ich ostatné ustanovenia. Zmluvné strany neplatné ustanovenie VOP Zasielateľa alebo zasielateľskej zmluvy nahradia novým ustanovením, ktoré sa čo najviac približuje úmyslu Zmluvných strán dohodnutému pri uzavretí zasielateľskej zmluvy.

(11) Pokiaľ tieto VOP Zasielateľa stanovujú pre určitý úkon písomnú formu, táto sa považuje za dodržanú aj vtedy, ak je úkon urobený v elektronickej forme.

Článok II – Objednávka prepravy a uzatváranie zasielateľskej zmluvy 

(1) Zasielateľskú zmluvu uzatvárajú Zmluvné strany na základe Objednávky Príkazcua jej akceptáciou Zasielateľom.

(2) Objednávkou sa rozumie jednostranný právny úkon Príkazcu smerujúci voči Zasielateľovi s cieľom obstarania prepravy zásielky Zasielateľom. Prijatá objednávka sa považuje za návrh zmluvy.

(3) Objednávku musí Príkazca zaslať Zasielateľovi písomne, elektronickou poštou alebo faxom a objednávka musí obsahovať nasledovné údaje:

a/ identifikačné údaje Príkazcu: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, bankové spojenie, osobu poverenú rokovaním o preprave zásielky,

b/ špecifikáciu zásielky, ktorej prepravu má Zasielateľ obstarať (špecifikáciou zásielky sa rozumie označenie jej druhu, uvedenie jej rozmerov, hmotnosti, počet kusov, typ obalu, prípadne jej zvláštne označenie)

c/ označenie miesta nakládky

d/ dátum, kedy sa má nakládka zásielky vykonať

e/ označenie miesta vykládky

f/ dátum, kedy sa má vykládka uskutočniť

g/ cena prepravy

h/ osobitné požiadavky Príkazcu týkajúce sa prepravy zásielky, ak také existujú. 

(4) Návrh zmluvy („Objednávka“) za považuje za riadne akceptovaný, pokiaľ Zasielateľ neodmietne návrh zmluvy do 4 hodín v pracovnom čase od doručenia elektronickou poštou prípadne písomne potvrdí objednávku, alternatívne potvrdí nákladný list CMR alebo nákladný list. 

(5) Osoba odosielajúca objednávku na obstaranie prepravy prehlasuje, že je riadne oprávnená, poverená alebo splnomocnená oprávnenou osobou na uzavretie zasielateľskej zmluvy. V prípade nepravdivosti tohto prehlásenia osoba odosielajúca objednávku na obstaranie prepravy zodpovedá za všetky prípadne škody, ktoré vznikli z dôvodu neplatného uzavretia zasielateľskej zmluvy alebo neplatne dohodnutých zmluvných podmienok na základe tohto návrhu. Osoba v zmysle predchádzajúcej vety súčasne vyhlasuje, že ak Príkazca v mene, ktorého koná neuhradí peňažný záväzok, ktorý vznikne z titulu týchto akceptovaných VOP Zasielateľa uhradí ho ona ako ručiteľ.

(6) Po akceptovaní objednávky prepravy (jej obstarania) sa považuje zasielateľská zmluva za riadne uzavretú a Zasielateľ sa zaväzuje, že pre Príkazcu obstará podľa dohodnutých podmienok objednanú prepravu.

(7) Po akceptovaní objednávky je Zasielateľ oprávnený požadovať od Príkazcu zloženie zálohy až do výšky 80 % dohodnutej ceny prepravy. Zasielateľ prijatie zálohy náležite potvrdí a vystaví požadované daňové alebo iné doklady (napr. zálohovú faktúru).

(8) Zmluvné strany sú viazané uzatvorenou zasielateľskou zmluvou a nie sú oprávnené ju jednostranne zrušiť ak zmluva, tieto VOP Zasielateľa alebo všeobecne záväzný právny predpis neustanoví inak.

(9) Zasielateľ zabezpečí vykonanie objednanej prepravy uzatvorením potrebných zmlúv s dopravcami, resp. medzizasielateľmi.

(10) Dokladom o uzavretí zmluvy o preprave je nákladný list, resp. nákladný list CMR. Nákladný list sa vyhotovuje v troch pôvodných vyhotoveniach, ktoré musia obsahovať pečiatku a podpis odosielateľa aj dopravcu. Jedno vyhotovenienákladného listu je pre odosielateľa, jedno pre dopravcu a jedno sprevádza zásielku pri preprave. V prípade, že nákladný list chýba, má nedostatky prípadne sa stratí, nie je tým nijako dotknutá existencia alebo platnosť uzatvorenej zmluvy o preprave.

(11) Ak je potrebné prepravovanú zásielku naložiť na niekoľko vozidiel, alebo ak ide o rôzne druhy alebo samostatné časti zásielky, má Príkazca alebo Zasielateľ právo žiadať o vystavenie toľkých nákladných listov, koľko vozidiel sa má použiť, alebo koľko druhov alebo samostatných častí zásielky sa má nakladať.

(12) Vyplnenie nákladného listu, resp. nákladného listu CMR je vecou Príkazcu. Príkazca zodpovedá za správnosť údajov v ňom obsiahnutých a to aj v prípade ak príslušné údaje na žiadosť Príkazcu, resp. odosielateľa zásielky uvedie do nákladného listu, resp. nákladného listu CMR dopravca uskutočňujúci Zasielateľom obstaranú prepravu.

Článok III – Práva a povinnosti zmluvných strán

(1) Príkazca je povinný vyplniť všetky povinné údaje nákladného listu prípadne nákladného listu CMR. Ďalej je Príkazca povinný riadne označiť množstvo a hmotnosť zásielky, označenie zásielky. Príkazca je povinný zabezpečiť vhodný obal pre prepravovanú zásielku a vhodne ju zaistiť, ale najmä bezpečne uložiť náklad na vozidle. V prípade ak je preprava na základe zasielateľskej zmluvy obstarávaná pre zákazníka Príkazcu, tento je povinný zákazníka (t.j. osobu, pre ktorú Príkazca obstaráva prostredníctvom Zasielateľaprepravu zásielky (ďalej len „zákazník“), v prípade, ak je doprava zabezpečená priamo pre Príkazcu, v danom prípade je Príkazca a zákazník významovo synonymum, čiže rovnaký subjekt) poučiť o bezpečnom uložení zásielky na vozidle.

(2) V prípade ak pri nakládke Zasielateľ prostredníctvom dopravcu, ktorý sa jej zúčastňuje zistí, že zásielka nevyhovuje podmienkam na balenie a/alebo označovanie tovaru je oprávnený prepravu odmietnuť. V prípade ak Príkazca výhradu Zasielateľa k baleniu a/alebo označeniu zásielky zapísanú v nákladnom liste alebo nákladnom liste CMR potvrdí, nakládka bude riadne vykonaná.

(3) Zasielateľ, prostredníctvom dopravcu vykonávajúceho obstaranú prepravu, nepreskúšava, či zásielka svojou povahou vyžaduje obal, prípadne či použitý obal je vhodný. Príkazca zodpovedá za škody, ktoré vznikli chybným alebo nedostatočným obalom počas prepravy osobám, na prevádzkových prostriedkoch alebo iných zásielkach, ako aj za všetky náklady vzniknuvšie z tohto dôvodu.

(4) Príkazca je povinný zabezpečiť, aby zásielka mala vlastnosti, ktoré boli Zmluvnými stranami dohodnuté v zasielateľskej zmluve, resp. v akceptovanej objednávke. V prípade ak Zasielateľ zistí pri nakládke, že zásielka, ktorej preprava sa má vykonať zrejme nespĺňa špecifické znaky, ktorými bola vymedzená v zasielateľskej zmluve, resp. akceptovanej objednávke  a to napr., že zásielka má zjavne väčšie rozmery, než boli uvedené v zmluve, resp. objednávke, ide o úplne iný druh zásielky alebo zásielku vo väčšom množstve a pod. je Zasielateľ oprávnený obstaranie prepravy takejto zásielky odmietnuť. Prípadne bude vykonaná preprava zásielky v množstve v ktorom bola dohodnutá. Náklady spojené s pristavením vozidla na nakládku, zdržaním vozidla pri nakládke (stojné vo výške 100,- EUR za každú začatú hodinu zdržania), prípadne iné náklady, ktoré v súvislosti s porušením tejto povinnosti Zasielateľovi vzniknú, je povinný Príkazca Zasielateľovi uhradiť.

(5) Zasielateľ je prostredníctvom dopravcu vykonávajúceho obstaranú prepravu oprávnený kedykoľvek preskúmať hmotnosť zásielky, hlavne ak má pochybnosti o správnosti údajov od Príkazcu. Výsledok preskúmania sa zaznačí do nákladného listu, resp. nákladného listu CMR. Náklady spojené s preskúmaním hmotnosti zásielky je povinný hradiť Príkazca v prípade, ak o zistenie hmotnosti zásielky požiadal v zasielateľskej zmluve alebo ak sa odlišuje hmotnosť zásielky zistená vykonaným vážením o viac ako 3 % od hmotnosti uvedenej Príkazcom. Ak o zistenie hmotnosti požiadal príjemca, je tento povinný hradiť náklady spojené so zisťovaním hmotnosti zásielky. V prípade ak sa preskúmaním hmotnosti zásielky zistí, že hmotnosť zásielky prevyšuje hmotnosť uvedenú Príkazcom, je Príkazca povinný za každých 10 % o ktoré je hmotnosť zásielky vyššia, než Príkazca uviedol v zasielateľskej zmluve, resp. akceptovanej objednávke, uhradiť Zasielateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z dohodnutej ceny za obstaranie prepravy .

(6) Ak Príkazca bez vedomia Zasielateľa pri nakladaní zásielky na vozidlo prekročí najvyššiu prípustnú hmotnosť vozidla, jazdnej súpravy, prípojného vozidla alebo najvyššiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu na nápravy vozidla, prípadné sankcie, uložené Zasielateľovi v súvislosti s týmto prekročením, je Príkazca povinný Zasielateľovi v plnej výške nahradiť. 

(7Príkazca je povinný riadne zabezpečiť v súčinnosti so zákazníkom nakládku a vykládku prípadne preclenie prepravy v určenom mieste a/alebo s doručením (vykládkou) zásielky na určené miesto a v dohodnutom čase. Príkazca sa teda zaväzuje zabezpečiť riadne, bezpečné a včasné prevedenie nakládky, vyclenie a vykládku zásielky. Príkazca je povinný v prípade porušenia tejto povinnosti uhradiť Zasielateľovi zmluvnú pokutu za stojné vo výške 100,- EUR za každú začatú hodinu omeškania, ktoré vzniklo z dôvodu porušenia jeho povinností. Príkazca je povinný uhradiť Zasielateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3,- EUR za každý jeden prejdený kilometer navyše, ktorý dopravca, vykonávajúci Zasielateľom obstarávanú prepravuurobil z dôvodu nedodržania určeného miesta nakládky, preclenia alebo vykládky zásielky prepravy Príkazcom

(8Príkazca je povinný zabezpečiť všetky potrebné doklady a dokumenty pre náklad, vyclenie a vykládku prepravy. Tieto doklady a dokumenty je Príkazca povinný odovzdať Zasielateľovi, resp. dopravcovi vykonávajúcemu obstaranú prepravu, najneskôr pri odovzdaní zásielky na prepravu. V prípade porušenia tejto povinnosti vzniká Príkazcovi povinnosť uhradiť Zasielateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každú začatú hodinu omeškania, ktoré z tohto dôvodu dopravcovi, vykonávajúcemu obstaranú prepravu, vzniklo s prepravou. Za čas omeškania Príkazcu sa považuje, pokiaľ nebolo Zmluvnými stranami v zmluve dohodnuté inak, čas od požadovaného pristavenia vozidla na nakládku, resp. vykládku až po začatie nakládky alebo vykládky a každé Zasielateľom, resp. dopravcom vykonávajúcim obstaranú prepravu nezavinené prerušenie týchto prác vrátane vystavenia potrebných dokladov k zásielke. 

(9) Nakládku vo všeobecnosti zabezpečuje Príkazca a vykládku príjemca zásielky, pokiaľ sa Príkazca so Zasielateľom výslovne nedohodnú inak. Osádka vozidla nemá povinnosť zabezpečovať nakládku a vykládku vozidla. Dopravca, vykonávajúci obstarávanú prepravu, vykoná nakládku alebo vykládku vozidla len v prípade, ak sa na tom Zmluvné strany v zasielateľskej zmluve výslovne dohodli a za dohodnutý príplatok k odplate.

(10) Zákazník prípadne Príkazca je povinný mať pri nakládke k dispozícii potrebné zaisťovacie materiály nutné k upevneniu nákladu na vozidle a prepravovaný náklad ním upevniť v súlade s príslušnými bezpečnostnými predpismi.

(11) Vodič (ako zástupca dopravcu vykonávajúceho Zasielateľom obstaranú prepravu) je povinný sa pri nakládke zúčastniť a prípadne usmerniť rozloženie nákladu na vozidle napr. z hľadiska rovnomerného zaťaženia náprav vozidla prepravovaným tovarom a z hľadiska toho, aby pri preprave nebola ohrozená bezpečnosť prepravy. Ak Príkazca, resp. zákazník nedbá na pokyny vodiča a dôjde v dôsledku toho k chybe v naložení, predovšetkým v preťažení vozidla, je dopravca vykonávajúci obstaranú prepravu oprávnený požadovať preloženie nákladu na vozidle alebo zloženie nákladu alebo jeho časti. Ak Príkazca, resp. zákazník výzve dopravcu nevyhovie, je Zasielateľ oprávnený obstaranie prepravy odmietnuť, prípadne zabezpečiť riadne uloženie, resp. zloženie nákladu a to na účet a nebezpečenstvo Príkazcu.

(12) Príkazca, ktorý uskutočňuje nakládku, resp. príjemca,  ktorý uskutočňuje vykládku zásielky je povinný dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu vozidla. Ak spôsobí Príkazca pri nakládke, resp. príjemca pri vykládke zásielky na vozidle dopravcu škodu, je povinný ju v plnom rozsahu nahradiť.

(13) Ak pri nakládke, vykládke alebo preprave zásielky vznikne na vozidle dopravcu väčšie znečistenie je Príkazca povinný zaistiť na vlastné náklady vyčistenie vozidla. Ak túto svoju povinnosť nesplní, zaistí vyčistenie vozidla na účet Príkazcu dopravca.

(14Výhrady voči spôsobu nakládky, vykládky, resp. prekládky Zasielateľ uplatní voči Príkazcovi, príjemcovi prípadne iným osobám písomnou výhradou, zaslanou elektronickou poštou bezodkladne po vykonaní prepravy.

(15Zasielateľ je povinný vykonávať svoju činnosť podľa dohodnutých podmienok, s odbornou starostlivosťou a kvalitne. V rámci týchto povinností je Zasielateľ povinný najmä riadne sa starať o zverenú zásielku ako aj o veci, ktoré prevzal v spojitosti so zásielkou (ako napr. doklady vzťahujúce sa k zásielke a pod.) pokiaľ ju má u seba.

(16Zasielateľ je povinný sa pri obstarávaní prepravy riadiť pokynmi Príkazcu. Ak Zasielateľ nedostal od Príkazcu potrebné pokyny, je povinný požiadať o ich doplnenie. Ak v spojení s vyžiadaním alebo uskutočnením pokynov vzniknú Zasielateľovi výdavky, má právo na ich náhradu v plnej výške, pokiaľ tieto výdavky nevznikli jeho zavinením. Pri nebezpečenstve omeškania je Zasielateľ povinný postupovať aj bez týchto pokynov tak, aby boli čo najviac chránené záujmy Príkazcu. V prípade zjavnej nesprávnosti pokynov Príkazcu alebo ich rozporu s platnými právnymi predpismi, ktoré je Zasielateľ povinný dodržiavať, Zasielateľ upozorní Príkazcu na túto skutočnosť. Ak Príkazca aj naďalej trvá na týchto svojich pokynoch, ktoré môžu spôsobiť vznik škody, je Zasielateľ oprávnený odmietnuť obstaranieprepravy, pričom je Príkazca povinný nahradiť Zasielateľovi všetky náklady, ktoré mu v spojitosti s týmto vznikli.

(17) Príkazca nie je oprávnený účtovať žiadne náklady navyše, ktoré mu vznikli z dôvodu neoprávneného zadržania vozidla dopravcu, dopravnej nehody alebo inej prekážky, ktorá by mohla brániť riadnemu uskutočneniu prepravy, ak táto prekážka nevznikla z viny Zasielateľa, resp. dopravcu uskutočňujúceho Zasielateľom obstaranú prepravuPríkazca a Zasielateľ sú povinní si poskytnúť riadnu súčinnosť, ktorá je v týchto prípadoch nevyhnutná pre riadne obstaranie ako i vykonanie dohodnutej prepravy.

(18Zasielateľ je oprávnený obstarať prepravu s pomocou alebo s využitím tretej osoby – medzizasielateľa bez obmedzenia. 

(19) O nebezpečenstve vzniku škody, ako i ďalších okolnostiach majúcich vplyv na riadne plnenie zasielateľskej zmluvy Zasielateľom, je Príkazca povinný bezodkladne informovať Zasielateľa. V prípade vzniku škody, je Príkazca v súčinnosti so Zasielateľom povinný uskutočniť potrebné opatrenia a vynaložiť potrebnú odbornú starostlivosť, aby bola škoda čo najmenšia a bezodkladne informovať Zasielateľao všetkých skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na výšku škody. 

(20) Ďalej je Príkazca povinný Zasielateľovi úplne a pravdivo podávať informácie o obsahu a povahe zásielky, o iných skutočnostiach potrebných na uzavretie zmluvy o preprave ako aj o prípadných známych rizikách, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť prepravovanej zásielky. Pri porušení tejto povinnosti je Príkazca povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každé jednotlivé porušenie. 

(21Príkazca je povinný uskutočniť nakládku zásielky v čase určenom v objednávke. Ak nakládka nebude vykonaná včas, dostane sa Príkazca do omeškania. V prípade omeškania Príkazcu s vykonaním nakládky, je Príkazca povinný uhradiť Zasielateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každú začatú hodinu omeškania. V prípade zrušenia prepravy zo strany Príkazcu, v čase kratšom ako 24 hodín pred termínom nakládky uvedeným v objednávke, je Príkazca povinný uhradiť Zasielateľovi zmluvnú pokutu vo výške dohodnutej ceny za obstaranie prepravy.

(22Príkazca sa zaväzuje, že nebude kontaktovať tretiu osobu prostredníctvom, ktorej Zasielateľ vykonáva prepravu nad rámec povinností vyplývajúcich zo zasielateľskej zmluvy, iba ak by tento kontakt poskytovateľa prepravy  so zákazníkom alebo Príkazcom bol odôvodnený už existujúcim zmluvným vzťahom. Príkazca sa zaväzuje chrániť záujmy Zasielateľa ako aj všetkých zúčastnených strán prepravy a zachovávať obchodné tajomstvo. Za porušenie vyššie uvedených povinností v tomto odseku bude Príkazcovi uložená zmluvná pokuta vo výške  štvornásobku výšky dojednanej odplaty za obstaranie prepravy.

(23) V prípade vyčíslenia a nárokovania zmluvnej pokuty Príkazcovi zostáva nárok Zasielateľa na prípadné poistné plnenie nedotknutý. Uplatnením nároku na akúkoľvek zmluvnú pokutu dohodnutú v zasielateľskej zmluve (a teda aj týchto VOP Zasielateľa) nie je dotknuté právo Zasielateľa požadovať náhradu škody, ktorá presahuje výšku vyúčtovanej zmluvnej pokuty.

(24) V prípade porušenia niektorej z povinností Príkazcu, ktorá je v zmysle zasielateľskej zmluvy, a teda aj týchto VOP Zasielateľa, zabezpečená zmluvnou pokutou, je Zasielateľ oprávnený uplatniť voči Príkazcovi aj len náhradu škody, bez súčasného uplatnenia zmluvnej pokuty. Možnosť voľby, či Zasielateľ uplatní voči Príkazcovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty v súlade s článkom III. bod 23 alebo nárok na náhradu škody patrí výlučne Zasielateľovi.

(25) Zmluvná pokuta, resp. náhrada škody je splatná dňa nasledujúceho po dni jej uplatnenia voči druhej zmluvnej strane. Zmluvnú pokutu, resp. náhradu škody je potrebné uplatniť písomne tak, aby z uplatnenia bolo zrejmé, čo ním zmluvná strana sleduje. Písomná forma sa považuje za dodržanú aj vtedy, ak je úkon urobený v elektronickej forme. Zmluvná pokuta, resp. náhrada škody sa považuje za uplatnenú dňom nasledujúcim po dni, v ktorom mala zmluvná strana, voči ktorej uplatnenie smeruje možnosť sa s uplatnením zmluvnej pokuty, resp. náhrady škody oboznámiť.

(26Príkazca nie je oprávnený žiadať úhradu vyčíslenej náhrady škody, ktorej nárok vyplýva z porušenia povinnosti vyplývajúcej zo zasielateľskej zmluvy a to nad rámec jednej pätiny dojednanej odplaty za obstaranie prepravyPríkazca nie je oprávnený žiadať úhradu vyčíslenej škody nad rámec jednej pätiny ceny dojednanej odplaty za obstaranie prepravy a to ani pri kumulácii viacerých nárokov vyplývajúcich z tejto zmluvy.

(27Zasielateľ má nárok popri dohodnutej výške odplaty aj na úhrady potrebných a užitočných nákladov, ktoré Zasielateľ vynaložil za účelom splnenia svojich záväzkov. V dohodnutej výške odplaty nie sú zahrnuté poplatky za parkovanie pri nakládke, preclení a vykládke prípadne dane, clo alebo iné náklady, ktoré priamo nesúvisia s prepravou, okrem prípadu, ak sa zmluvné strany výslovne dohodnú inak.

(28) Zasielateľovi vzniká nárok na zaplatenie odplaty po tom, čo zabezpečil obstaranie prepravy uzavretím potrebných zmlúv s dopravcami, prípadne medzizasielateľmi a podal o tom správu príkazcovi.

(29) Zasielateľ má na zabezpečenie svojich nárokov vyplývajúcich zo zmluvy zádržné právo k zásielke, dokiaľ je zásielka u Zasielateľa. Ak na zásielke viazne viacero zádržných práv, má zádržné právo Zasielateľa prednosť pred zádržnými právami vzniknutými predtým.

(30) Príkazca uhradí dohodnutú odplatu za obstaranie prepravy na základe faktúry, vystavenej Zasielateľom a doručenej PríkazcoviFaktúra Zasielateľa za obstaranie prepravy je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia Príkazcovi ak medzi Príkazcom a Zasielateľom nebola dohodnutá iná doba splatnosti faktúry.

Článok IV – Záverečné ustanovenia

(1) Príkazca nemá právo svoje nároky voči Zasielateľovi zo zasielateľskej zmluvy postúpiť tretej strane.

(2) Prípadné spory vzniknuté medzi Príkazcom a Zasielateľom z uzatvorenej zasielateľskej zmluvy, sa Zmluvné strany pokúsia riešiť predovšetkým  mimosúdnymi prostriedkami.

(3) Všetky právne vzťahy vzniknuté medzi Zmluvnými stranami, vzniknuté na základe zasielateľskej zmluvy vrátane vzťahov súvisiacich s uzatvorenou zasielateľskou zmluvou sa vždy riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami, ktoré majú prednosť pred právnymi predpismi Slovenskej republiky. Rozhodné právo je vždy slovenské.

(4) Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, vzniknuté z právnych vzťahov vyplývajúcich zo zasielateľskej zmluvy alebo súvisiacich so zasielateľskou zmluvou, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov, nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, nárokov na náhradu škody, sporov o platnosť, výklad, zánik tejto zmluvy alebo tejto rozhodcovskej doložky, predložia na rozhodnutie výlučne Stálemu rozhodcovskému súdu Arbitráž, zriadenému pri Záujmovom združení právnických osôb Arbitráž, so sídlom Jilemnického 30, 036 01  Martin, IČO: 45 744 874 (ďalej len „Rozhodcovský súd Arbitráž“), ktorý bude v písomnom konaní pred jedným rozhodcom vymenovaným Rozhodcovským súdom Arbitráž konať podľa slovenského právneho poriadku, podľa Rokovacieho poriadku a Štatútu Rozhodcovského súdu Arbitráž. V prípadoch upravených ustanovením § 22a zákona o rozhodcovskom konaní sa podanie návrhu opatrenie nedoručuje protistrane. Rozhodnutie Rozhodcovského súdu Arbitráž bude pre strany konečné, záväzné a vykonateľné. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že: 

a) rozhodcu ustanoví rozhodcovský súd (§ 8 ods. 1 zákona o rozhodcovskom konaní) 

b) ak sa bude jednať o obchodnoprávny spor, môže rozhodcovský súd Arbitráž rozhodnúť aj podľa zásad spravodlivosti; 

c) rozhodcovský rozsudok nie je možné preskúmať na žiadosť niektorej zo zmluvných strán iným rozhodcovským senátom rozhodcovského súdu Arbitráž. 

Písomná forma rozhodcovskej zmluvy je zachovaná aj vtedy, 

a) ak je rozhodcovská zmluva obsiahnutá vo vzájomnej písomnej komunikácii strán alebo

b) ak bola uzatvorená elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a osoby, ktorá právny úkon urobila.

(5) Tieto VOP Zasielateľa sa vyhotovujú v slovenskom jazyku a anglickom jazyku s tým, že obe jazykové verzie sú právne rovnocenné. V prípade nejasností, resp. rozporného výkladu ustanovení týchto VOP Zasielateľa v slovenskom a anglickom jazyku sa obchodno-záväzkové vzťahy medzi Príkazcom a Zasielateľom riadia verziou VOP Zasielateľa v slovenskom jazyku.

(6) Tieto aktualizované VOP Zasielateľa sú platné od 30.06.2015. Všetky zmeny a doplnky týchto VOP Zasielateľa sú platné dňom ich zverejnenia a sprístupnenia na webovom sídle Zasielateľa.


Táto stránka používa súbory cookies. Jej prehliadaním vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

Informácie o používaní Cookies

Táto webová stránka je prevádzkovaná spoločnosťou Dopravia s.r.o. so sídlom Partizánska 2886/2, 038 61 Vrútky, Slovensko. Pred použitím tejto stránky si prosím prečítajte tieto informácie. Používanie tejto stránky znamená, že s týmito informáciami súhlasíte. Ak nesúhlasíte s obsahom týchto informácií, nepoužívajte túto stránku. Súbory Cookies si môžete deaktivovať vo Vašom prehliadači, avšak môže to spôsobiť obmedzenú alebo úplnú nefunkčnosť tejto stránky. Tieto informácie sa vzťahujú na všetky naše webové stránky.

ČO SÚ COOKIES A NA ČO SA POUŽÍVAJÚ?

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. Cookies. Je to bežná prax väčšiny webových lokalít. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa Vám ukladajú v počítači, mobile či tablete. Obsahujú informácie, ktoré spravia Vašu interakciu s našou stránkou čo najplynulejšiou, tým, že si zapamätajú Vaše preferencie a individuálne nastavenia. Cookies si môžete predstaviť, ako určitý druh pamäte webových stránok o Vašich nastaveniach a preferenciách. Existujú trvalé a dočasné Cookies. Dočasné Cookies trvajú len po dobu Vašej aktuálnej návštevy danej webovej stránky a slúžia pri preklikávaní sa zo stránky na stránku. Trvalé Cookies zostávajú uložené aj po tom, ako zo stránky odídete a pamätajú si údaje o vás v prípade, že sa na danú stránku v budúcnosti vrátite. Vaše nastavenia Cookies si môžete upraviť v nastaveniach Vašého webového prehliadača. Majte prosíme na zreteli, že niektoré funkcie a plná funkcionalita tejto stránky nebudú dostupné, keď budú cookies zakázané. Ak sa chcete o Cookies dozvedieť viac, kliknite sem: www.allaboutcookies.org.

NAČO BUDEME SÚBORY COOKIES POUŽÍVAŤ?

Súbory Cookies využívame napríklad pri prihlasovaní používateľa, hlasovaní, pri komentovaní, pri zbieraní štatistických údajov a objeme návštevnosti, na prispôsobenie zobrazenia pre operačný systém či platformu a pod. Taktiež ich môžeme používať na zber anonymných štatistík, aby sme lepšie porozumeli kto navštevuje naše stránky a tak vylepšovali ich obsah. V prípade, že máte nejaké otázky ohľadom Cookies a ich využitia na naších stránkach, môžete nás kontaktovať.

Zatvoriť